İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan almaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetiminde olması gereğinden hareketle idari teşkilatın, faaliyetlerinin ve idarenin denetlenmesini amaçlayan kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kanunların kamuya tanıdığı üstünlük ve ayrıcalıklar karşısında bireylerin hak ve hürriyetlerini savunabilmeleri açısından idare hukuku oldukça önemli bir görev ifa etmektedir.  Uygulamada normatif yapısı sebebiyle oldukça teknik bir hukuk alanı kabul edilmektedir. Bu sebeple İdare mahkemeleri nezdinde açılacak iptal ve tam yargı dava dosyalarının profesyonel hukuk dili ve üslubuyla hazırlanması hak kayıplarına engel olacaktır.