İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ülkemizde çalışan kesimin büyük çoğunluğunun “işçi” tabir edilen ücretliler olduğu göz önünde bulundurulursa İş Hukuku’nun ne kadar geniş bir kesime hitap ettiği açıktır. Türk İş Kanunu işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliğinde işçi lehine hükümler tesis ederek dengeyi kurmaya çalışmıştır. Ekonomik parametrelerin değişkenliği istihdam sektörünü de etkilediğinden bu değişimden en çok zarar gören kesim yine işçiler olmaktadır. Günümüzde çalışan kesim eskiye oranla yasadan kaynaklanan haklarının daha çok farkındadır. Yasa koyucu İş Mahkemelerinin dosya sayısının her geçen gün daha çok artması sebebiyle Zorunlu Arabuluculuk müessesesini hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bazı çevrelerde bu usule sıcak bakılmasa da İş Mahkemelerinin iş yükü dikkate alındığında bir kısım uyuşmazlıkların Mahkeme aşamasında ya da daha Mahkeme aşamasına gelmeden sonuçlanması mümkün hale gelecektir.  Bu durumda Mahkemelerin iş yükünün azalacağı, dava dosyalarının daha çabuk sonuçlanabileceği ve bu şekilde yargının hızlanacağı bir gerçektir. Bu da çalışanın haklarına daha çabuk kavuşabilmesi anlamını taşımaktadır. Büromuz bu anlamda arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. İş hukukunun bağlantılı olduğu alanlardan birisi de Sosyal Güvenlik Hukukudur. Son yıllarda giderek azalmakla birlikte halen sigortasız ve yabancı işçi çalıştıran iş yerleri bulunmaktadır. Caydırıcı idari para cezaları dahi bu uygulamayı bitirmeye yeterli olmamaktadır. Bu durumda çalışanın sigorta prim kaybı olmakta ve dolayısıyla emekliliğe hak kazanabilmesi zorlaşmaktadır. 

Hukukumuzda İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan davaları şu şekilde sayabiliriz :

  • İşçi ve işveren arasındaki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan her tür işçi alacağı davası (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, dini ve milli bayramlarda çalışılan günler karşılığı vs.)
  • İş Kazası ve meslek hastalıklarından doğan davalar,
  • İşe iade davaları,
  • Sigortalı hizmetin tespit ve tescili talepli davalar,
  • Yurtdışı hizmetlerin borçlanması davaları,
  • Aidiyetin tespiti davaları,
  • Maluliyet, iş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatı talepli davalar,
  • İş Mahkemelerinin görev alanına giren sair davalar.