Sıkça Sorulan Sorular

Alacaklının alacağını bir sebepten borçludan tahsil edememesi halinde devlet kurumları aracılığıyla alacağını tahsil etmek için başvurulan yasal yoldur. İcra takibi, yetkili İcra Müdürlüğünde başlatılır. Her alacağın özelliğine göre icra takibi türü ve yetkili yer İcra Müdürlüğü değişiklik göstermektedir.

Avukat için verilen vekaletname noterin düzenleyeceği azilname ile iptal edilebilmektedir. Azilname avukata tebliğ edildiği andan itibaren sonuç doğurur ve avukatla vekalet ilişkisi o andan itibaren sona ermiş olur. Fakat avukatın 15 gün daha davaları takip etme sorumluluğu vardır.

Her dava için açılacak davanın niteliğine ve para ile ölçülebilen alacak olup olmadığına göre harç ve masraflar değişkenlik göstermektedir. Bu harç ve masraflar adliye veznesine yatırılmakta olup devletin hazinesine kaydedilmektedir. Bu nedenle dava açarken ve sonrasında yargılama devam ederken yatırılması gereken harç ve masraflar avukata ödenen vekalet ücreti kapsamında değildir.     
                               

Uzlaştırma; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ndeki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini ifade etmektedir. Başka bir anlatımla uzlaştırma, tarafsız olan bir kimsenin aracılığıyla suçun mağduru ve failinin özgür iradeleriyle anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma sonucunda (bir edim karşılığında uzlaşılmışsa bu edim şüpheli veya sanık tarafından yerine getirildiği takdirde);

·      Mağdurun mağduriyeti hızlı bir şekilde giderilmiş olur.

·      Şüpheli hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına karar verilir.

·      Dava açılmışsa düşme kararı verilir.

·      Şüpheli veya sanığın ceza alma ve sabıkalı olma ihtimali ortadan kalkar.

Anayasa’da güvence altına alınmış ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlal edildiğini iddia eden herkesin iç hukuk yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru yoluna kural olarak kamu gücünden kaynaklanan bir ihlalin varlığı halinde gidilebilir.

Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabulucuya gidilebilir. Bu kapsamda bütün kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, tüketici uyuşmazlıkları, eser sözleşmeleri, kira uyuşmazlıkları, işçi-işveren uyuşmazlıkları, deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları, marka-patent uyuşmazlıkları, boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları, şikayete tabi suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlarda arabulucuya başvurulabilir.

Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesi’nde dava açarak borca itirazlarını bildirebilir. İcra dairesine yapılan itirazlar geçersizdir.

İlamlı icra takibi, Mahkemenin vermiş olduğu bir kararın hüküm kısmının yerine getirilmesi için başvurulan bir icra takip yoludur. İlamlı icra takibine sadece dava yoluyla itiraz edilebilir. Borçlu icra emrinin kendisine tebliğinden önceki ve hüküm verildikten sonraki dönemde borcun ödenmiş, ertelenmiş ya da zamanaşımına uğramış olduğu iddiasında ise icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra Mahkemesi’nde dava açarak icra emrine itiraz edebilir. İcra emrinin tebliğinden sonraki dönemde gerçekleşmiş ödeme, erteleme veya zamanaşımına dayanan itirazlar ise her zaman ileri sürebilir.

Masumiyet karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin suçluluğu Mahkeme kararı ile hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılmamasını ifade etmektedir.

01.01.2018 tarihinden itibaren işçi işveren uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. 

İşçi ya da işverenin ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yer adliyesindeki arabuluculuk merkezine, adliyede arabuluculuk merkezinin bulunmaması halinde nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurulur. Dilekçede başvurucunun kimlik bilgileri, adres ve telefon numarası, karşı tarafın unvan veya kimlik bilgileri, adres ve telefon numarası, talep edilen haklar mutlaka yer almalıdır.

Tüketici Mobil imza sahibi ise https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi web sayfası üzerinden tüketici şikayetinde bulunabilir. Bu durumda yapılan başvuru Tüketicinin ikamet ettiği yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine düşer. Mobil imza sahibi olmayan tüketiciler hazırlayacağı bir dilekçeyi ve varsa dilekçeye delil oluşturan ilgili belgeleri de ekleyerek ikamet ettiği yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine teslim etmek suretiyle başvuru yapabilir.

Mahkeme kararlarının icraya konulabilmesi için kural olarak kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Buna göre icraya konulabilmesi için kesinleşmesi aranan ilamlar; gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar, aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar, yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar, menfi tespit veya istirdat davalarında verilen ilamlar, Sayıştay ilamları, istihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama giderleri ve kanunlarda belirtilen diğer haller.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98.maddesinde ihtarname veya ihbarname; her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemler şeklinde tanımlanmıştır. Hukukumuzda hakkın doğumu veya istenilmesi için ihtarname gönderilmesi bazı hallerde zorunlu iken bazı hallerde ihtiyaridir. İhtarname ispat hukuku açısından önemli bir delil niteliğindedir. İhtarnamede yer alan iddia ve talepler bağlayıcı olduğundan hak kaybına sebebiyet vermemek için ihtarnamenin teknik bir dille yazılması önem arz etmektedir. Bu sebeple ihtarname göndermeden önce bir avukata danışılması yahut ihtarnamenin avukata yazdırılması hak kayıplarının önüne geçilmesi yönünden yararlı olacaktır.